Provozní řád

platnost od 01.07.2020

 

1 Údaje o zařízení

 

Označení školky: Školka Dráčkova Sluj Plzeň, určená pro veřejnost

Adresa zařízení: Kaplířova 923/14, Plzeň, 301 00, Plzeň

Tel. číslo: ( 776 093 375 – ředitelka Školka Dráčkova Sluj Plzeň, Lucie Hudečková )

E-mail: skolka@drackovasluj.cz

Webové stránky: www.drackovasluj.cz

Typ: Soukromá školka

Kapacita: 12 dětí

Provozní doba: 06:30 – 17:00

Provozovatel: Rodinnécentrum, Školka Dráčkova Sluj, z.s.,

Kaplířova 923/14, Plzeň, 301 00, Plzeň

IČO: 04850823

Zahájení provozu:

 

 

2 Úvodní ustanovení

 

a) Všeobecná ustanovení

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických požadavků

na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky,

zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové

výchovy a otužování, režim stravování- včetně pitného režimu.

 

b) Právní předpisy

Školka zajišťuje bezpečnost a ochranu zdravídětí při výchově a vzdělávání nebo s ním

přímo souvisejících činnostech a při poskytování dalších služeb a poskytují dětem a jejich

rodičům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zákonem č. 247/2014

Sb., o poskytování péče o dítě v soukromé školce a o změně souvisejících zákonů, ve znění

pozdějšího předpisu.

 

3 Režimové požadavky

 

a) Příchod dětí

06:30 – 08:30 , podle potřeb rodičů.

Pozdější příchody je třeba předem hlásit ( známé pozdní příchody- lékař apod. ).

Náhlé pozdní příchody rodič hlásí telefonicky personálu školky, neprodleně.

Při vstupu dítěte do Školky Dráčkova Sluj Plzeň je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

b) Docházka dítěte do Školky Dráčkova Sluj Plzeň

Nepřítomnost dítěte v školku ( nemoc a podobně ) jsou rodiči povinni oznámit neprodleně.

Předem známou nepřítomnost omlouvají rodiče předem.

V případě, že rodiče neohlásí dítě den předem ( do 10:00 ), hradí na příslušný den stravné.

Stravu si mohou vyzvednout v daný den v areálu Školka Dráčkova Sluj Plzeň .

Odchod v jinou než obvyklou dobu je nutné rovněž ohlásit předem.

 

Je nepřípustné, aby dítě docházelo do školky samostatně, bez doprovodu rodičů či pověřené osoby.

Pokud rodiče nemohou vyzvedávat dítě ve školce osobně, pověří tímto jinou osobu, kterou rodiče

uvádí ve Smlouvě a Evidenčním listu dítěte, případně musí mít písemné zmocnění od rodičů.

Vyzvedávání dětí:

 • před obědem ( nejdéle do 11:30 )

 • po obědě ( nejdéle do 12:00 )

 • odpoledne ( 15:00 – 17:00 )

 • po domluvě

 

Zákonní zastupci jsou povinni si dítě ze Školky Dráčkova Sluj Plzeň vyzvednout tak, aby opustilo školku nejpozději

do 17:00 hodin. Pokud si do této hodiny zodpovědná osoba dítě nevyzvedne, pečovatelka

provede následující:

   •  
 • pokusí se zákonné nebo pověřené osoby telefonicky kontaktovat

 • pokud se opakovaně nepodaří kontaktovat zákonného zástupce dítěte,

  uvědomí Policii ČR a oznámí, komu bude dítě předáno. Situace

  se zaprotokoluje písemnou formou, kam se uvedou veškeré informace

  o dítěti a zákonném zástupci, popíše se daná situace, důvod předání,

  obě zúčastněné strany se podepíší a dostanou po jednom vyhotovení.

 

c) Režim dne

 

Režim dne je z organizačních důvodů částečně stanoven, pečovatelky jej pružně přizpůsobují

aktuálním potřebám dětí. Ve školce je dostatečně dbáno na soukromí dětí a jejich individuální potřeby.

 • 06:30 – 08:00 příchody dětí do Školky Dráčkova Sluj Plzeň, vítání se s paní učitelkou a kamarády,

  práce s pomůckami, hračkami, četba pohádek..., dle zájmu dítěte.

 • 08:30 – 09:00 chystání dopolední svačinky, baštění, ranní hygiena

 • 09:00 – 09:30 společné vítání v kruhu

 • 09:30 – 11:00 pobyt venku, denní program ( výtvarná činnost,

 • anglický jazyk, cvičení, hudební výchova

 • 11:00 – 12:00 stlaní postýlek, oběd, převlékání, osobní hygiena

 • 12:00 – 12:30 Četba pohádek

 • 12:00 – 15:00 Odpolední klid, spánek, osobní hygiena, odpolední svačinka

 • 15:00 – 17:00 Individuální program dle přání dítěte ( hry, tvořivé dílničky, pobyt

  na dvorku, pohybové aktivity, rozcházení se a loučení s kamarády

  a s paní učitelkou.

d) Spontánní hry

 

Spontanní hry/ individuální program dítěte probíhají po celý den. Prolínají se s činnostmi

vedenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dítěte.

Možnost spontánní hry je dítěti umožněna v době od jeho příchodu do začátku dopoledního programu a také po odpoledním odpočinku.

 

e) Didakticky cílené činnoosti

 

Probíhájí v průběhu celého dne formou individuální/ skupinové či kolektivní práce učitelek

s dětmi, vycházející z potřeby a zájmu dítěte.

 

 

 

 

 

f) Pohybové aktivity

 

- Denně zdravotně zaměřené cvičení ( vyrovnávací, protahovací, taneční, uvolňovací, dechová,

relaxační ), pohybové hry

- Průběžné pohybové aktivity a hudebně pohybové činnosti.

- Denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.

- Pravidelné cvičení jógy.

 

g) Pobyt venku

 

Minimálně 1 hodinu denně ( dle počasí ). Při pěkném počasí se řízená aktivita dne může přesunout

ven. Pobyt venku je zajištěn v dopoledních hodinách v rámci vycházek nebo dvorku. Vycházky se nekonají za špatného počasí: déšť, silný vítr, bouřka, inverze, velmi nízké nebo naopak vysoké

teploty.

 

h) Odpočinek, spánek, relaxace

 

Vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě odpočívají všechny děti při čtení pohádky.

V průběhu odpoledního odpočinku je dětem pouštěna relaxační hudba. Dětičky se na spánek

převlékají do pyžámek. Nemusejí spát, mohou pouze odpočívat, mají možnost si do postýlky vzít svojí oblíbenou hračku, vždy mohou samostatně uspokojit své hygienické potřeby.

Lehátka denně připravují a uklízí učitelky, tak, že nejprve proklepou a ustelou lůžkoviny,

navrch složí dětem pyžámka, aby došlo k jejich provětrání. Lůžkoviny jsou uloženy odděleně,

navzájem se nedotýkají a jejich místo je označeno štítkem se jménem.

 

i) Stravování

 

Oběd nám denně zajišťuje rozvoz z 10. školní jídelny, nám. Míru 4, Plzeň, 301 00.

Obědy se vydávají denně mezi 11:00 – 12:00. Jídlo na talířky připravuje pečovatelka,

děti mají právo si žádat o množství a o přidání. Při obědě se dětičky používají příbory,

po obědě sami po sobě odnesou nádobí, vykonají osobní hygienu a převléknou se do pyžámek.

Všechny děti jsou vedeny zaměstnanci k samostatnosti, malým dětičkám paní učitelky pomohou

dle potřeby.

Svačiny se podávají dvakrát denně. Pečovatelka připraví dostatečné množství potravin, po svačině

si po sobě nádobí uklidí na místo k tomu určené. V průběhu celého dne jsou k dispozici misky s ovocem a zeleninou.

Děti k jídlu nenutíme, ale snažíme se, aby se účastnilo. Ve Školce Dráčkova Sluj Plzeň se stravují pouze děti

a zaměstnanci.

Jídelní lístek naleznete vždy na webových stránkách a v tištěné podobě na nástěnce školky.

 

j) Pitný režim

 

V průběhu celého dne mají dětičky k dispozici tekutiny v podobě ovocného čaje a vody.

Nápoje jsou slazeny zcela výjimečně anebo v zimním období, a to pouze

kvalitním včelím medem od soukromého brdského výrobce.

Pitný režim je v rámci stravování doplňován o mléko, kakao, kefír, džus...

 

 

 

 

 

 

k) Ozdravná opatření

 

 • otužování na čerstvém vzduchu

 • procházky na sluníčku, v teplých dnech využití co nejdelšího pobytu venku

 • pravidelné větrání tříd

 • učitelky pravidelně monitorují a regulují vytápění prostor

 • péče o pravidelnou hygienu a pěstování hygienických návyků v průběhu celého dne

 • jóga, tanec a jiná cvičení... dle aktuálních možností školky

 • zhodnocujeme individuální potřeby a možnosti dítěte vzhledem k zdravotnímu stavu

 

l) Způsob nakládání s prádlem

 

Ložní prádlo si přináší každé dítě vlastní. Každá matrace je opatřená nepromokavým povlečením, tedy není nutné nosit vlastní nepromokavé podložky.

Praní lůžkovin zajišťuje školka a to v pravidelném intervalu jednou za 3 týdny, v případě

potřeby ihned.

Pyžámka perou a výměnu zajišťují rodiče, minimálně však jednou za týden, kdy si je odnesou

domů vždy v pátek a zajistí čisté na další týden.

Ručníky používáme jednorázové.

 

 

4 Organizační požadavky

 

a) Organizace školního roku

 

Školka funguje celoročně i v době školních prázdnin. Běžný školní rok začíná 01.09. a končí 31.08.

následujícího kalendářního roku. Plánovaná omezení nebo přerušení provozu oznámí rodičům

vedoucí Školky Dráčkova Sluj Plzeň vždy předem.

Provoz školky je možné přerušit ve dnech státních svátků, ve kterých je možno si hlídání

v prostorách školky předem domluvit za 100% příplatek běžné denní ceny.

Je možné si domluvit víkendové hlídání dle aktuálního ceníku na www.drackovasluj.cz .

Provoz je dále možný omezit v období prázdnin z důvodu malého zájmu rodičů nebo např.

v době chřipkových epidemíí aj. .V období přerušeného provozu seprovádějí případné opravy

a rekonstrukce, malování, pravidelná údržba prostor...

 

b) Příjímání a zápis dítěte

 

 • Dítě se do Školky Dráčkova Sluj Plzeň přijímá na základě žádosti rodičů.

 • Děti jsou přijímány celoročně dle potřeb rodičů a kapacity soukromé školky.

 • Školka Dráčkova Sluj Plzeň přijímá a vítá všechny dětičky od věku 18ti měsíců.

 • Školka Dráčkova Sluj Plzeň jednou ročně ( v jarním období ) vypisuje přijímací řízení, zápis. O datumu zápisu

  budou rodiče vyrozuměni vždy začátkem roku na webových stránkach Školka Dráčkova Sluj Plzeň.

 • O přijetí dítěte rozhoduje pouze ředitelka Školky Dráčkova Sluj Plzeň.

 • Podmínkou pro přijetí dítěte do předšolního zařízení Školka Dráčkova Sluj Plzeň je doklad prokazující,

  že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že je proti nákaze

  imunní, anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 

 

 

 

 • Dětičky nepřijaté do Školky Dráčkova Sluj Plzeň se automaticky stávají náhradníky. Mají přidělena pořadová

  čísla. V případě uvolnění místa ve Školce Dráčkova Sluj Plzeň je toto místo nabídnuto dalšímu dítěti podle

  pořadí.

 • Na případné úrazy a nehody vzniklé v době pobytu dítěte ve Školce Dráčkova Sluj Plzeň a při akcích

  organizovaných Školkou Dráčkova Sluj Plzeň se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele.

 

 

c) Evidence dítěte

 

Při přijetí dítěte do Školky Dráčkova Sluj Plzeň předají rodiče vedoucí Školka Dráčkova Sluj Plzeň přihlášku dítěte,

kde budou uvedeny následující údaje:

 • jméno a příjmení dítěte

 • rodné číslo

 • zdravotní pojišťovna dítěte

 • státní občanství a místo trvalého pobytu dítěte

 • jméno a příjmení zákoných zástupců a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte

 • adresa pro doručování písemností

 • telefonické spojení a e-mailová adresa

 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení od lékaře o pravidelném očkování doplní rodiče

do Evidenčního listu před nástupem dítěte do Školky Dráčkova Sluj Plzeň. Rodiče jsou povinni nahlásit každou

změnu ve výše uvedených údajích.

 

 

d) Docházka a docházkový systém

 

Každé dítě má přidělený čip k docházkovému systému, jehož docházku bude pravidelně

zaznamenávat personál Školky Dráčkova Sluj Plzeň. Docházka každého dítěte je sledována v elektronickém systému

docházky.

 

e) Úplata ve Školce Dráčkova Sluj Plzeň

 

Školkovné za pobyt ve Školce Dráčkova Sluj Plzeň je hrazeno v plné výši dle platného ceníku na příslušný kalendářní

rok.

Hradí se nejpozději do 15. dne předchozího měsíce, dle vystavené faktury bezhotovostně na účet:

 

 

nebo v hotovosti v kanceláři Školky Dráčkova Sluj, Kaplířova 923/14, Plzeň, 301 00.

Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení smlouvy uzavřené mezi

Školka Dráčkova Sluj Plzeň a rodiči dítěte a může být důvodem pro ukončení smlouvy a docházky dítěte do ze strany

Školka Dráčkova Sluj Plzeň.

 

 

f) Stravné

 

Stravné se hradí ve stejném termínu jako školkovné. Faktura bude vždy vystavena zvlášť

od školkovného.

Odhlašování obědů je nutné nejpozději jeden pracovní den předem do 10:00 hodin, nejlépe

telefonicky. Při odhlašování je nezbytné uvést přesný termín od kdy, do kdy nebude strávník

obědy odebírat.

 

 

V případě nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci mají rodiče možnost první den odebrat

uhrazený oběd ( do vlastních krabiček ) v době 11:00 – 12:00.

 

g) Výbava pro děti do školky

 

Rodiče převlékají dětičky v šatně do vhodného školkového oděvu. Z bezpečnostních důvodů

je zakázáno dávat dětem pantofle jako přezůvky. Každé dítě by mělo mít náhradní čisté

oblečení, včetně spodního prádla. Jelikož je pobyt venku každodenní součástí programu,

doporučujeme dát dětem vhodnou obuv a oblečení, u kterého nebude vadit jeho zašpinění.

 

Rodiče:

 • odpovídají za vybavenost v šatních skříňkách

 • odpovídají za oblečení a obutí svých dětí, za věci ( hračky, knížky, cennosti...),

  které si dítě bere s sebou do Školky Dráčkova Sluj Plzeň ( mohou je ztratit nebo způsobit úraz...)

Seznam věcí potřebných do školky:

 • povlečení

 • pyžámko

 • plenky ( pokud je potřebuje )

 • náhradní oblečení

 • sezónní oblečení ( gumáky, pláštěnka, čepice, brýle, rukavice... )

 • lahvičku na pitíčko

 

h) Úrazy a nehody

 

Všechny dětičky ve Školce Dráčkova Sluj Plzeň jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu ve Školce Dráčkova Sluj Plzeň

a při akcích školky organizovaných. Úrazem ve školce je úraz, který se stal dítěti při výchově,

vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.

 

i) Zacházení s majetkem Školky Dráčkova Sluj Plzeň

 

Zaměstnanci Školky Dráčkova Sluj Plzeň vedou dětičky k ochraně majetku. V případě poškození bude tato

záležitost projednána s rodiči ( zákonnými zástupci ) dítěte a požadována oprava či náhrada

škody v co nejkratším termínu.

 

j) Hračky

 

Umožňujeme dětičkám přinášet si do Školky Dráčkova Sluj Plzeň vlastní hračky. Tyto hračky musí být pro děti bezpečné,

nesmí zapříčinit úraz dítěte a nesmí být malé a mít ostré hrany. Každou hračku, kterou si dítě

přinese, musí vyhodnotit a schválit učitelka při příchodu dítěte do školky.

Školka Dráčkova Sluj nenese odpovědnost za případné poškození či ztrátu hračky.

 

 

5 Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

 

a) Způsob a intenzita větrání

 • ráno před příchodem dětí do třídy intenzivní větrání

 • v průběhhu dne krátké intenzivní větrání

 • před odpoledním odpočinkem dětiček

 

 

 

b) Teplota vzduchu

 

V prostorách Školka Dráčkova Sluj Plzeň je teplota udržována mezi 20°C – 23°C. Teplotu vzduchu zajišťuje termostat,

který pravidelně kontroluje personál školky.

 

c) Osvětlení

 

Celé prostory školky jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem.

Školka Dráčkova Sluj Plzeň je opatřena záložním systémem pro případ, že by došlo k výpadku proudu.

 

 

6 Hygienicko-protiepidemický režim

 

a) Zdravotní stav dítěte

 

Rodiče předávají dítě do školky zdravé. Vyskytne-li se u dítěte onemocnění, zejména infekční,

rodiču tuto skutečnost neprodleně ohlásí. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno

za porušení Provozního řádu soukromé školky.

Při příznacích onemocnění u dítěte v době pobytu ve Školce Dráčkova Sluj Plzeň ( trvalý kašel, bolesti břicha, průjem,

zvracení, zelená rýma,... jsou příznaky nemoci ( i když dítě nemá teplotu ) jsou rodiče vždy

informováni telefonicky a zároveň jsou vyzváni k zajištění zdravotní péče. Případně je nutné

doložit zprávu od lékaře pro možnost docházky do Školky Dráčkova Sluj Plzeň.

 

Školka Dráčkova Sluj Plzeň není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně,

a proto v případě zjištění příznaku kontaktuje okamžitě personál rodiče a požaduje

se vyzvednutí dítěte z kolektivu. Děti sami se nemocné necítí dobře – běžný režim

je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na ostatní děti a na personál. Pokud bude rodič

na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte trvat, bude personál Školky Dráčkova Sluj Plzeň požadovat

potvrzení od lékaře dítěte o bezinfekčnosti.

Léky a léčebné prostředky ( kapky, masti, léky... ) v soukromé školce nepodáváme.

 

b) Zásobování pitnou vodou

 

Vodu odebíráme z místního vodovodního řadu.

 

c) Způsob a četnost úklidu a čištění

 

Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách Školky Dráčkova Sluj Plzeň zodpovídají jednotlivé pracovnice

úklidu. Zároveň také zodpovídají za správné použití čistících a dezinfekčních prostředků.

Kontrolu úklidu pravidelně provádí vedoucí Školky Dráčkova Sluj Plzeň.

Úklid se provádí:

Denně:

 • setření všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí, splachovadel, krytů

  topných těles a klik u dveří

 • vynášení odpadků ze všech odpadkových košů

 • vysávání všechkoberců

 • za použití vhodných prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových

  mís, záchodových sedátek, nočníku a přebalovacího pultu

 • vyleštění skel

 

 

 

Týdně:

 • omytí omyvatelných ploch stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů

 • dezinfekční ošetření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku

 • omytí omyvatelných částí všech hraček a pomůcek

 

2x ročně:

 • umytí oken ( včetně rámů )

 • umytí svítidel

 • celkový úklid všech prostor Školky Dráčkova Sluj Plzeň

 

Malování se provádí každé 2 roky.

 

Nakládání s odpadem:

 • Ttřídění odpadu ( papír, plast, komunální odpad, sklo, pleny ) - pevné odpadky

  musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci nebo do

  jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů, papíru a skla musí být ukládány zvlášť

  a vynášeny denně odpovídajícím způsobem ( třídící kontejnery ).

 • Použité pleny jsou ukládány do speciálního koše označeného štítkem PLENY.

  Koš se vynáší 1x denně. Odpad se zařezuje pod katalogové číslo:

  dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Jedná se o odpad, který prokazatelně

  není kontaminován infekčním agens nebo jinými nebezpečnými látkami. V případě,

  že je plena prokazatelně infekční, tak se odpad jednoznačne zařadí pod katalogové číslo:

  18 01 03* ( * = nebezpečný odpad, infekční ) dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů - ( např. Onemocnění dítěte infekční hepatitidou, salmonelózou,

  kympylobakteriózou atd. ).

 • Živočišný + rostlinný odpad je ukládán do speciální nádoby určené jen pro zbytky jídel.

  Likvidaci těchto jídel zajišťuje externí firma.

 

d) Provoz pískoviště

 

 • provozní doba pískoviště: 06:30 – 17:00

 • pískoviště je vybaveno plastovými hračkami

 • údržba pískoviště:

  - uzavření hrací plochy a kontrola obrub pískoviště

  - fólií- propařování pískoviště- dezinfekce

  - přeházení písku pískoviště

  - pravidelná výměna písku v pískovišti

 

e) Provoz zahradní plochy ( dvorečku )

 

 • běžná vituální kontrol stavu plochy

 • hrabání a úklid listí

 • úklid hraček, péče o pískoviště a celkovou plochu dvorečku

 • kontrola stavu hraček

 • pěstování zeleně ( zelenina, okrasné rostliny ) s dětičkami pod dohledem oprávněné osoby

 

 

 

7 Závěrečná ustanovení

 

Seznámení se s Provozním řádem Školky Dráčkova Sluj Plzeň a jeho dodržování je závazné pro všechny zaměstnance

Školky Dráčkova Sluj a rodiče dětí navštěvujících školku.

 

O vydání a případných změnách Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na pravidelné provozní poradě školky. Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem

seznámeni před podpisem pracovní smlouvy.

 

Provozní řád je součástí smlouvy o umístění dítěte do Školky Dráčkova Sluj Plzeň.

 

Provozní řád je knahlédnutí v prostorách Školky Dráčkova Sluj ( vyvěšen na nástěnce

v zádveří školky ).

 

Kontrolu jeho dodržování provádí vedoucí soukromé školky, popřípadě zaměstnanec Školky Dráčkova Sluj Plzeň.

 

Platnost tohoto řádu je od 01.07.2020

 

 

V Plzni dne

Zpracovala: Lucie Hudečková, ředitelka Školka Dráčkova Sluj Plzeň

Provozováno na systému Ebenit - Tvorba webu a eshopu.
STATUS_IS__APP_RUNNING