Náhled obsahu smlouvy

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku


(uzavřené podle zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů)


Dráčkova sluj
Kaplířova 923/14
Plzeň
301 00

IČ 04850823
Jednatelka Lucie Hudečková

 

(dále jen "Provozovatel"): Lucie Hudečková 
trvale bytem: Na Trávníku 326/15, Plzeň, 321 00
telefonní číslo: 777 093 375
e-mail: skolka@drackovasluj.cz

 
                     
                   
                               

 

(dále jen "Rodič"): …........................................................................
jméno a příjmení: …........................................................................
adresa: …........................................................................
telefonní číslo: …........................................................................
e-mail: …........................................................................

 

 

 

 

(společně pak jako "Smluvní strany") uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

jméno dítěte:
datum narození dítěte:
rodné číslo dítěte:
(dále jen "Dítě")

(dále jen "Smlouva")

 

 1. Předmět smlouvy
  1. Předmětem této Smlouvy je závazek Provozovatele umístit Dítě do soukromého zařízení Školka Dráčkova sluj Plzeň, Kaplířova 923/14, Plzeň, 301 00 kterou provozuje, a dále Dítěti poskytovat Program a Další služby, jejichž rozsah bude s Rodičem písemně dohodnut v této Smlouvě nebo na základě samostatných písemných objednávek.
  2. Tomuto závazku Provozovatele odpovídá závazek Rodiče za služby poskytnut v souladu s předchozím odstavcem řádně hradit Provozovateli dohodnutou cenu, tzn. hradit ji ve výši dle Ceníku platného v den poskytnutí příslušné služby a v dohodnutých termínech splatnosti, vždy však nejpozději k 15. dni v měsíci na kalendářní měsíc předem.
  3. Rodič tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy řádně seznámil s Ceníkem služeb a že s jeho zněním souhlasí.
 2. Základní ustanovení
  1. Provoz Školky se řídí Organizačním řádem školky, který je nedílnou součástí této Smlouvy a s nímž se Rodič před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil a podpisem této Smlouvy s ním vyslovuje svůj souhlas.
  2. V případě rozporu mezi ustanovením této Smlouvy a ustanovením Všeobecných podmínek má přednost ustanovení této Smlouvy.
 3. Specifikace poskytovaných služeb
  1. Rodič Dítěte požaduje a Provozovatel se zavazuje Dítěti Rodiče poskytnout: Denní program v rozsahu …..........…………...............  . 
  2. Nástup Dítěte do Školky je sjednán ke dni.....................................  . Pokud Dítě ve sjednaný den do Školky nenastoupí, je Rodič povinen Provozovatele na tuto skutečnost písemně upozornit nejpozději 14 pracovních dní před sjednaným datem nástupu. Neučiní-li tak, jedná se o zvlášť závažné porušení Smlouvy, pro které je Provozovatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností. 
  3. Provozovatel a Rodič se dohodli, že Dítě ze Školky je oprávněn v dohodnutém čase převzít Rodič a jím určené osoby. Rodič Dítěte tímto zavazuje Provozovatele, aby předal Dítě kromě jeho osoby pouze níže uvedeným osobám: 
   • Jméno: ......................................................rodné číslo: ..................................
   • vztah k Dítěti:............................................ 
   •  
   • Jméno: ......................................................rodné číslo: ..................................
   • vztah k Dítěti:............................................ 
   •  
   •  Jméno: .....................................................rodné číslo: ..................................
   • vztah k Dítěti:............................................
   •  
   • Jméno: ......................................................rodné číslo: ..................................
   • vztah k Dítěti:............................................
   •  
   • Jméno: ......................................................rodné číslo: ..................................
   • vztah k Dítěti:............................................
  4. Pouze výše uvedeným osobám jsou Provozovatel a Pověřené osoby Školky oprávněni poskytovat informace týkající se Dítěte. Informace poskytuje Provozovatel či Pověřené osoby Školky vždy při osobním kontaktu po náležitém provedení identifikace osoby informace žádající. 
 4. Práva a povinnosti Provozovatele
  1. Provozovatel je povinen zajistit služby, podmínky a postupy, k nimž se zavázal v rámci této Smlouvy a které jsou dále specifikovány ve Všeobecných obchodních podmínkách.
  2. Provozovatel se zavazuje, že bude dodržovat takové dietetické nároky Dítěte, které budou uvedené v Registrační kartě a Zdravotní kartě Dítěte. Tyto karty tvoří součást Dokumentace o Dítěti.
 5. Práva a povinnosti Rodiče
  1. Rodič je povinen seznámit se vždy s platnými Všeobecnými podmínkami Provozovatele, Ceníkem, Organizačním řádem školky a dalšími dokumenty, které budou vyvěšeny na webových stránkách školky www.drackovasluj.cz a na nástěnce Školky umístěné v jejích provozních prostorách.
  2. Rodič je povinen informovat Provozovatele či Pověřenou osobu Školky o aktuálním zdravotním stavu Dítěte a všech jiných důležitých skutečnostech týkajících se pobytu Dítěte ve Školce a účasti Dítěte na Programu Školky. 
  3. Rodič je povinen bezodkladně písemně nahlásit Provozovateli jakoukoli změnu ve svém telefonním čísle, adrese či jiných ve Smlouvě uvedených údajích a rovněž jakoukoli změnu týkající se zdravotního stavu či jiných důležitých okolností týkajících se Dítěte a pobytu Dítěte ve Školce.
  4. Rodič je oprávněn předat Dítě k účasti na smluveném Programu ve Školce a na programu zahrnujícím Další služby pouze zdravé, bez evidentních známek nemoci. O případných prvotních příznacích nemoci, alergie či jiné indispozice Dítěte je povinen Rodič Provozovatele, anebo Pověřené osoby Školky, neprodleně informovat. V případě, že evidentní známky nachlazení/nemoci se projeví v průběhu docházky, bude Rodič kontaktován Pověřenou osobou Školky se žádostí o okamžitý odvoz dítěte Rodiče ze Školky. Rodič je povinen zajistit odvoz Dítěte ze Školky bez zbytečného odkladu po takovém oznámení.
  5. Rodič se dále zavazuje jakoukoliv dopředu známou absenci (např. dovolená)Dítěte hlásit Pověřené osobě Školky alespoň 1 týden předem. 
  6. V případě dopředu neplánované absence se Rodič zavazuje ohlásit nepřítomnost Dítěte Pověřené osobě Školky alespoň večer před začátkem Programu, jehož se Dítě pro svou absenci nezúčastní. Stravu je však nutné odhlásit do 13,00 hod. předchozího dne. 
 6. Cena a platební podmínky
  1. Smluvní strany se dohodly, že za služby dle odstavce 3.1 této Smlouvy je Rodič povinen Provozovateli hradit částku ve výši ….............................,- Kč, slovy: …......................................................... /měsíčně (dále jen "Školné"). 
  2. Rodič se zavazuje hradit Školné vždy měsíčně předem, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené mu Provozovatelem se splatností nejpozději do 15. dne měsíce, který předchází měsíci, za nějž je Školné účtováno. Faktura je Rodiči zasílána: e-mailem, anebo je předána Rodiči osobně oproti podpisu v budově Školky.
  3. V případě prodlení s úhradou Školného nebo jakékoliv jiné platby dle této Smlouvy se Rodič zavazuje zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši  0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s platbou.
  4. Pakliže nedojde k úhradě dlužné částky dle odstavce 7.2. Smlouvy ani do 14 dnů po uplynutí lhůty splatnosti, jedná se o zvlášť závažné porušení Smlouvy Rodičem. Provozovatel je v takovém případě oprávněn vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností. 
  5. Platební povinnost je Rodičem splněna včas, jestliže bude částka uvedená na příslušné faktuře připsána na účet Provozovatele nejpozději v den splatnosti. Zájemce je povinen uvádět variabilní symbol, který je pro každou platbu uveden na příslušné faktuře.
  6. V případě nižší intenzity docházky Dítěte do školy finanční kompenzace Rodiči nenáleží. Na absenci vyšší četnosti se již finanční kompenzace nevztahuje.
  7. Při podpisu této Smlouvy je Rodič povinen uhradit registrační poplatek ve výši 2.000,- Kč, který se jednorázově započítá na 1. měsíční školkovné. Registrační poplatek je v případě nenastoupení Dítěte do Školky v den započetí docházky nevratný a započítává se za manipulační poplatek.
 7. Zánik smluvního vztahu 
  1. Tuto Smlouvu je možné ukončit pouze písemnou formou, a to: 
  2. dohodou Smluvních stran. 
  3. výpovědí jedné ze smluvních stran bez udání důvodu s 2měsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
  4. okamžitým ukončením této Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran za předpokladu, že dojde k závažnému porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou a tato druhá smluvní strana, nezjedná nápravu ani do 2 týdnů od písemného ohlášení porušení Smlouvy první smluvní stranou. Toto ustanovení nemá vliv na ustanovení 8.3 Smlouvy.
  5. ukončením Smlouvy Provozovatelem výpovědí s okamžitou účinností v případech uvedených ve Smlouvě nebo Všeobecných podmínkách.
 8. Závěrečná ujednání
  1. Tato Smlouva nahrazuje veškerá dříve uzavřená ujednání mezi Rodičem a Provozovatelem týkající se Dítěte.
  2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dne ..................................................  .  
  3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
  4. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo nevynutitelným, ať již zčásti, nebo zcela, neovlivní taková neplatnost nebo nevynutitelnost zbývající ustanovení této Smlouvy. Totéž se uplatní na jakoukoliv mezeru v této Smlouvě. V takovém případě jsou Smluvní strany povinny podniknout kroky, které se budou co nejvíce blížit původnímu záměru Stran a hospodářskému účelu Smlouvy.
  5. Provozovatel je oprávněn měnit Všeobecné podmínky, a to zejména v návaznosti na změny právních předpisů, zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb. Provozovatel v takovém případě Rodiče upozorní na změnu Všeobecných podmínek prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu Rodiče uvedenou v záhlaví Smlouvy a vyvěšením na nástěnce v areálu Školky a na internetových stránkách Provozovatele www.drackovaslujcz, a to v časovém předstihu alespoň 15 dnů. Rodič se zavazuje s novým zněním Všeobecných podmínek seznámit. Pokud Rodič do 15 dnů ode dne sdělení informace provozovatele o změně Všeobecných podmínek neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním Všeobecných podmínek nebo přijímá-li nadále služby poskytované Provozovatelem, stává se nové znění Všeobecných podmínek závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to ode dne určeného ve sdělení Provozovatele a v novém znění Všeobecných podmínek. Rodič prohlašuje, že je s uvedeným ustanovením podrobně seznámen a že s jeho zněním výslovně souhlasí.
  6. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit Ceník, který představuje samostatný dokument a s jehož zněním platným ke dni podpisu Smlouvy se Rodič seznámil, což níže stvrzuje svým podpisem. Změna Ceníku je účinná ode dne vyhlášení změny v prostorách Školky a na internetových stránkách Provozovatele: www.drackovasluj.cz.
  7. Veškeré změny této Smlouvy lze činit pouze písemnou formou, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
  8. Rodič souhlasí s tím, aby Provozovatel v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., zpracovával jeho osobní údaje a osobní údaje Dítěte. Tyto údaje bude Provozovatel zpracovávat za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Provozovatelem. Údaje budou přístupny pouze Pověřeným osobám Školky a budou předány pouze v míře nezbytně nutné poskytovatelům objednaných služeb, s čímž Rodič rovněž souhlasí.
  9. Tato Smlouva je podepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.
  10. Obě Smluvní strany této Smlouvy shodně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni, pod jakýmkoliv nátlakem fyzickým či psychickým ani za jinak, pro kteroukoliv ze stran, nevýhodných podmínek. 
  11. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, což stvrzují svými níže uvedenými podpisy.


V Plzni dne 


...........................…..........................
 


Rodič: ..............................................      Provozovatel: ….............................................

Provozováno na systému Ebenit - Tvorba webu a eshopu.
STATUS_IS__APP_RUNNING